NASI KLIENCI

Maj 9, 2018

RPO WiM 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

Maj 7, 2018

Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności.
Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich i przywrócenie/nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, dzięki którym poprawi się jakość życia społeczności tam zamieszkującej.
Dla kogo?
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
- organizacje pozarządowe
- kościoły i związki wyznaniowe
Co można dofinansować?
- przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów wraz z zakupem wyposażenia
- budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego
Preferowane będą projekty:
- które są kontynuacją lub uzupełnieniem projektów dofinansowanych z RPO WiM 2007-2013
- realizowane w partnerstwie
- mające dodatkowy, korzystny wpływ na energooszczędność
- w formule konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego
- przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy
- wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych
Nabór wniosków: 30.05.-29.06.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Budżet konkursu: 39 474 303,70 PLN
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.4.3: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Kwiecień 30, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnią kontakty z klientem.
Działania TIK mogą obejmować m.in.:
• inteligentne systemy zarządzania zasobami ludzkimi
• inteligentne systemy zarządzania towarami i usługami
• zarządzanie systemami finansowo-księgowymi
• zarządzanie produkcją
• automatyzację procesu produkcyjnego,
• system zarządzania relacjami z klientem
Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Kody dotyczące zakresu interwencji to 082 – usługi i aplikacje TIK dla MŚP oraz 101 – finansowanie krzyżowe w ramach EFRR
Termin naboru wniosków: 28.05.-10.08.2018
Typ beneficjenta: MŚP oraz grupy przedsiębiorstw MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja)
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Pośrednicząca: WMARR S.A. w Olsztynie

RPO WiM 4.2: „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”

Kwiecień 25, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.
Typy projektów:
• Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na efektywne energetycznie, w tym OZE
• Modernizacja instalacji technicznych na efektywne energetycznie, w tym OZE
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z wymianą/modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.
• Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, w tym OZE.
• Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
• Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii.
• Audyt energetyczny (jako element projektu)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej.
Nabór wniosków: czerwiec 2018
Typ beneficjenta: MŚP
Poziom dofinansowania: do 85%

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Polska Wschodnia 1.3.1: „Wdrażanie innowacji przez MŚP”

Kwiecień 16, 2018

Jest to podziałanie skierowane do przedsiębiorców, którzy zrealizują inwestycję na obszarze makroregionu Polski Wschodniej obejmującym 5 województw:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Szansę na dotację mają projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów na skalę kraju poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Może to być udoskonalenie już wytwarzanego produktu lub rozpoczęcie produkcji nowego produktu, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych.
Co można dofinansować?
W ramach działania 1.3.1 można pozyskać środki na poszczególne etapy wdrażania innowacyjnego produktu:
- przygotowanie do wdrożenia
analiza rynku i możliwości ulokowania na nim produktu; dokumentacja wdrożeniowa; uzyskanie, walidacja i obrona patentu; certyfikaty i akredytacje, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (również usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji)
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych
prawa patentowe; know-how; wyniki prac B+R; licencje oraz inne prawa własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R ( stanowiących podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu)
- przeprowadzenie prac dostosowawczych
- wdrożenie i inwestycje w środki trwałe
zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
Kryteria i preferencje:
Preferowane będą projekty wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji wspólnych dla 2 województw Polski Wschodniej oraz powodujące wzrost zatrudnienia we wspartych MŚP.
Szczególne preferencje uzyskają MŚP spoza stolic województw Polski Wschodniej (57 miast średnich i 124 gmin).
Termin naboru wniosków: 29.05.-31.07.2018
Typ beneficjenta: MŚP
Firma musi wchodzić w skład grupy min. 5 przedsiębiorstw mającej powiązanie ponadregionalne.
Maksymalny poziom dofinansowania:
- usługi doradcze do 85%
- koszty związane z inwestycją początkową do 70%
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych do 50%
Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 7 mln zł
Budżet konkursu: 150 mln zł
Instytucja Zarządzająca: Minister ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.3.5: „Usługi dla MŚP”

Marzec 29, 2018

Priorytetem dla tego działania jest promowanie przedsiębiorczości poprzez gospodarcze wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (również przez inkubatory przedsiębiorczości).
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie zakupu usług, które przyczynią się do wzmocnienia i wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy:
• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
• usługi związane z internacjonalizacją
- doradcze,
- informacyjne,
- organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
„Usługi dla MŚP” powiązane są z poddziałaniem RPO WiM 10.6, w ramach którego dofinansowane zostaną działania rozwojowe dla MŚP i ich pracowników (do 70 000 zł).
Kryteria:
- Preferencje uzyskają projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
- Kod dotyczący zakresu interwencji: 066 (zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi z obszaru zarządzania, marketingu, projektowania)
Co można dofinansować?
- zakup kompleksowej usługi związanej z organizacja udziału firmy w targach międzynarodowych,
wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
(dojazd do i z kraju docelowego; zakwaterowanie/ nocleg w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym; noclegi w trakcie dojazdu; wyżywienie; wynajem powierzchni wystawienniczej, budowa i obsługa stoiska, w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż, podłączenie i zużycie mediów; koszty ubezpieczenia osób uczestniczących; wizy; transport i spedycja eksponatów; wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklamy w mediach targowych; przygotowanie, tłumaczenie i druk materiałów promocyjnych; koszty usług tłumacza; wynajem sal konferencyjnych, przerwy kawowe, catering/wyżywienie; wstęp na teren targów i wystaw)
- zakup kompleksowej usługi doradczej i informacyjnej, świadczonej przez doradców zewnętrznych
- zakup kompleksowej usługi szkoleniowej
(koszty zatrudnienia wykładowców; zakwaterowanie dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi; przerwy kawowe, catering/wyżywienie; dojazd do i z miejscowości/kraju docelowego; koszty usług tłumacza; wynajem sali szkoleniowej; koszty materiałów szkoleniowych)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (MŚP)
Termin naboru wniosków: 30.04.-29.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
- usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu
przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140.000,00 PLN.
- usługi związane z internacjonalizacją firmy – 20 000,00 zł
Budżet konkursu: 17 693 950,52
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.3.5: „Usługi dla MŚP”

Priorytetem dla tego działania jest promowanie przedsiębiorczości poprzez gospodarcze wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (również przez inkubatory przedsiębiorczości).
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie zakupu usług, które przyczynią się do wzmocnienia i wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy:
• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
• usługi związane z internacjonalizacją
- doradcze,
- informacyjne,
- organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
„Usługi dla MŚP” powiązane są z poddziałaniem RPO WiM 10.6, w ramach którego dofinansowane zostaną działania rozwojowe dla MŚP i ich pracowników (do 70 000 zł).
Kryteria:
- Preferencje uzyskają projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
- Kod dotyczący zakresu interwencji: 066 (zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi z obszaru zarządzania, marketingu, projektowania)
Co można dofinansować?
- zakup kompleksowej usługi związanej z organizacja udziału firmy w targach międzynarodowych,
wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
(dojazd do i z kraju docelowego; zakwaterowanie/ nocleg w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym; noclegi w trakcie dojazdu; wyżywienie; wynajem powierzchni wystawienniczej, budowa i obsługa stoiska, w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż, podłączenie i zużycie mediów; koszty ubezpieczenia osób uczestniczących; wizy; transport i spedycja eksponatów; wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklamy w mediach targowych; przygotowanie, tłumaczenie i druk materiałów promocyjnych; koszty usług tłumacza; wynajem sal konferencyjnych, przerwy kawowe, catering/wyżywienie; wstęp na teren targów i wystaw)
- zakup kompleksowej usługi doradczej i informacyjnej, świadczonej przez doradców zewnętrznych
- zakup kompleksowej usługi szkoleniowej
(koszty zatrudnienia wykładowców; zakwaterowanie dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi; przerwy kawowe, catering/wyżywienie; dojazd do i z miejscowości/kraju docelowego; koszty usług tłumacza; wynajem sali szkoleniowej; koszty materiałów szkoleniowych)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (MŚP)
Termin naboru wniosków: 30.04.-29.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
- usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu
przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140.000,00 PLN.
- usługi związane z internacjonalizacją firmy – 20 000,00 zł
Budżet konkursu: 17 693 950,52
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.5.2: „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu”

Marzec 26, 2018

Tradycyjne zawody i produkty decydują o różnorodności regionalnej, zwiększają jej walory turystyczne oraz pozwalają zachować bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Dlatego na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w obszarze tradycyjnych branż i ginących zawodów,
którzy w swoich projektach połączą historię z teraźniejszością poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, interesującego wzornictwa i nowych metod marketingowych.
Opis:
W ramach poddziałania będą wspierane projekty zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter. W odnowionej i innowacyjnej formie mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
Przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty
produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu, m.in.:
• dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
• zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
• odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu
• remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją
Nabór wniosków: 27.04.-04.06.2018
Typ beneficjenta: MŚP, grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (m.in porozumienia, sieci, konsorcja)
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Ogłaszająca Konkurs: WMARR S.A w Olsztynie

RPO WiM: Zwrotne instrumenty finansowe dla MŚP

Marzec 18, 2018

„WSPARCIE ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE”
Jest to projekt dla firm z Warmii i Mazur, oferujący pożyczki, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe.
Celem działania jest przede wszystkim wypełnienie luki finansowej w dostępie finansowania zewnętrznego. Wsparcie ma motywować przedsiębiorców do takich działań jak: stabilizacja rynkowa firmy, rozwój, poprawa konkurencyjności, inwestycje w nową lub już istniejącą infrastrukturę. Pomoc finansową otrzymają przede wszystkim projekty o wysokim stopniu innowacyjności, wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur.

POŻYCZKA ROZWOJOWA
Nabór wniosków: od 13.03.2018
Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego
Finansowane będą inwestycje przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 3 lata), dla których barierą w dostępie do kapitału jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia, brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.
Typy projektów:
- inwestycyjne, umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności oraz potencjału rozwojowego
- łączące koszty inwestycyjne i obrotowe, wzmacniające podstawową działalność przedsiębiorstwa lub pozwalające na realizację nowych projektów
Preferencje:
- projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (peryferyzacja społeczno-gospodarcza,
obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz przygraniczne)
- inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego
Szczegóły dofinansowania:
- kwota pożyczki od 5 tys. zł do 1 mln zł
- okres spłaty do 8 lat
- karencja do 6 miesięcy
Menadżer Funduszy: Bank Gospodarstwa Krajowego

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ
Nabór wniosków: od 13.03.2018
Dla kogo?
Dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego inwestujących w:
- maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe)
- nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
- innowacje produktowe i procesowe (wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji w skali firmy)
Co można dofinansować w ramach pożyczki?
Inwestycje w niezbędną infrastrukturę, ściśle związane z przedmiotem projektu, poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, rozszerzanie oferty o nowe produkty lub usługi.
Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii (w postaci subsydiowania odsetek)..
Preferencje:
- projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (peryferyzacja społeczno-gospodarcza,
obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz przygraniczne)
- inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego
Szczegóły dofinansowania:
- kwota pożyczki od 5 tys. zł do 1 mln zł
- okres spłaty do 8 lat
- okres karencji do 12 miesięcy
- premia subsydiowana w postaci odsetek dotyczy projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu (przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy)
- premia poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych do łącznej wysokości 50 000 zł
Menadżer Funduszy: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o pożyczkę.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.4.4: „Internacjonalizacja MŚP”

Marzec 14, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na przygotowaniu oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.
Typy projektów:
• dostosowanie procesów, produktów, usług, systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów oraz norm i przepisów obowiązujących w krajach docelowych
• nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur oraz te przedsiębiorstwa, które opracowały strategię inwestycyjną w ramach Działania 1.2 Programu Polska Wschodnia
Co można dofinansować?
- zakup patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania
- zakup maszyn, urządzeń niezbędnych do przygotowania oferty produktowo – usługowej firmy
- koszty przeniesienia własności gruntu lub wieczystego użytkowania
- koszty przeniesienia prawa własności budynku
- modernizacja aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej i oprogramowania
- zakup usług doradczych (informatycznych, technicznych, wdrożeniowych, prawnych)
- usługi translacyjne
- badanie, wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu
- działania promocyjno-informacyjne przeprowadzone drogą tradycyjną oraz elektroniczną
(opracowanie materiałów wraz z prawami autorskimi i ich publikacją w prasie, radiu, telewizji; opracowanie, wydruk, dystrybucja i tłumaczenia katalogów, folderów, ulotek,itp.; produkcja wraz z prawami autorskimi i emisją materiałów audiowizualnych; kampanie promocyjne; pozycjonowanie strony; mailing reklamowy; promocja w mediach społecznościowych; kampanie promocyjne na stronach www.)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
Termin naboru wniosków: 27.04.-18.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 800 000,00 zł
Budżet konkursu: 29 169 000,00 zł
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Pośrednicząca: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij