RPO WiM 4.2: „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”

Czerwiec 7, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.
Typy projektów:
• Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na efektywne energetycznie, w tym OZE
• Modernizacja instalacji technicznych na efektywne energetycznie, w tym OZE.
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z wymianą/modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.
• Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE.
• Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
• Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii.
• Audyt energetyczny (jako element projektu)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej.
Nabór wniosków: 29.06.-31.07.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019
Typ beneficjenta: MŚP oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

POPW 1.4: „WZÓR NA KONKURENCJĘ”- ETAP I

Maj 31, 2018

W ramach I Etapu działania 1.4 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zdiagnozowaniu sytuacji w firmie i opracowaniu nowej strategii wzorniczej, która pomoże skutecznie wprowadzić nowe, konkurencyjne produkty na rynki krajowe i zagraniczne.
Typy projektów:
1. Audyt wzorniczy
Przeprowadzenie przez audytorów diagnozy firmy i przygotowanie rekomendacji do wdrożenia.
Audyt obejmuje między innymi:
− analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych
− analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem
− analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego
Na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza zawierająca rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
Preferencje
W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
− wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
- zgodne z zasadami horyzontalnymi opisanymi w rozdziale 11 POPW
Co można dofinansować?
Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie obejmującym województwa:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Nabór wniosków: 12.09.-19.12.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Minister Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

RPO WiM 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A)

Maj 30, 2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs, którego priorytetem jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Kto może złożyć wniosek w konkursie?
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
- przedsiębiorstwa
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których podmiotem założycielskim są JST
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Głęboka, kompleksowa modernizacja budynków, w tym:
– ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne
– przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej
– przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji
– instalacja systemów chłodzących, w tym również OZE
2. Instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK
3. Audyt energetyczny (realizowany jako element projektu)
Preferencje
Preferencje przy wyborze uzyskają projekty, które:
- dążą do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej
- polegają na wymianie źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE
- uwzględnią wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)
- wynikają z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast
- wpisują się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi
Nabór wniosków: 29.06.-30.07.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019
Poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
Budżet konkursu: 123 836 748,81 złotych
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się
o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

NASI KLIENCI

Maj 9, 2018

RPO WiM 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

Maj 7, 2018

Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności.
Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich i przywrócenie/nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, dzięki którym poprawi się jakość życia społeczności tam zamieszkującej.
Dla kogo?
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
- organizacje pozarządowe
- kościoły i związki wyznaniowe
Co można dofinansować?
- przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów wraz z zakupem wyposażenia
- budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego
Preferowane będą projekty:
- które są kontynuacją lub uzupełnieniem projektów dofinansowanych z RPO WiM 2007-2013
- realizowane w partnerstwie
- mające dodatkowy, korzystny wpływ na energooszczędność
- w formule konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego
- przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy
- wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych
Nabór wniosków: 30.05.-29.06.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Budżet konkursu: 39 474 303,70 PLN
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.4.3: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Kwiecień 30, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnią kontakty z klientem.
Działania TIK mogą obejmować m.in.:
• inteligentne systemy zarządzania zasobami ludzkimi
• inteligentne systemy zarządzania towarami i usługami
• zarządzanie systemami finansowo-księgowymi
• zarządzanie produkcją
• automatyzację procesu produkcyjnego,
• system zarządzania relacjami z klientem
Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Kody dotyczące zakresu interwencji to 082 – usługi i aplikacje TIK dla MŚP oraz 101 – finansowanie krzyżowe w ramach EFRR
Termin naboru wniosków: 28.05.-10.08.2018
Typ beneficjenta: MŚP oraz grupy przedsiębiorstw MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja)
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Pośrednicząca: WMARR S.A. w Olsztynie

RPO WiM 4.2: „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”

Kwiecień 25, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.
Typy projektów:
• Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na efektywne energetycznie, w tym OZE
• Modernizacja instalacji technicznych na efektywne energetycznie, w tym OZE
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z wymianą/modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.
• Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, w tym OZE.
• Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
• Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii.
• Audyt energetyczny (jako element projektu)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej.
Nabór wniosków: 29.06.-31.07.2018
Rozstrzygnięcie konkursu: styczeń 2019
Typ beneficjenta: MŚP
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Polska Wschodnia 1.3.1: „Wdrażanie innowacji przez MŚP”

Kwiecień 16, 2018

Jest to podziałanie skierowane do przedsiębiorców, którzy zrealizują inwestycję na obszarze makroregionu Polski Wschodniej obejmującym 5 województw:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Szansę na dotację mają projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów na skalę kraju poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Może to być udoskonalenie już wytwarzanego produktu lub rozpoczęcie produkcji nowego produktu, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych.
Co można dofinansować?
W ramach działania 1.3.1 można pozyskać środki na poszczególne etapy wdrażania innowacyjnego produktu:
- przygotowanie do wdrożenia
analiza rynku i możliwości ulokowania na nim produktu; dokumentacja wdrożeniowa; uzyskanie, walidacja i obrona patentu; certyfikaty i akredytacje, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (również usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji)
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych
prawa patentowe; know-how; wyniki prac B+R; licencje oraz inne prawa własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R ( stanowiących podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu)
- przeprowadzenie prac dostosowawczych
- wdrożenie i inwestycje w środki trwałe
zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
Kryteria i preferencje:
Preferowane będą projekty wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji wspólnych dla 2 województw Polski Wschodniej oraz powodujące wzrost zatrudnienia we wspartych MŚP.
Szczególne preferencje uzyskają MŚP spoza stolic województw Polski Wschodniej (57 miast średnich i 124 gmin).
Termin naboru wniosków: 29.05.-31.07.2018
Typ beneficjenta: MŚP
Firma musi wchodzić w skład grupy min. 5 przedsiębiorstw mającej powiązanie ponadregionalne.
Maksymalny poziom dofinansowania:
- usługi doradcze do 85%
- koszty związane z inwestycją początkową do 70%
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych do 50%
Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 7 mln zł
Budżet konkursu: 150 mln zł
Instytucja Zarządzająca: Minister ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.3.5: „Usługi dla MŚP”

Marzec 29, 2018

Priorytetem dla tego działania jest promowanie przedsiębiorczości poprzez gospodarcze wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (również przez inkubatory przedsiębiorczości).
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie zakupu usług, które przyczynią się do wzmocnienia i wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy:
• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
• usługi związane z internacjonalizacją
- doradcze,
- informacyjne,
- organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
„Usługi dla MŚP” powiązane są z poddziałaniem RPO WiM 10.6, w ramach którego dofinansowane zostaną działania rozwojowe dla MŚP i ich pracowników (do 70 000 zł).
Kryteria:
- Preferencje uzyskają projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
- Kod dotyczący zakresu interwencji: 066 (zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi z obszaru zarządzania, marketingu, projektowania)
Co można dofinansować?
- zakup kompleksowej usługi związanej z organizacja udziału firmy w targach międzynarodowych,
wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
(dojazd do i z kraju docelowego; zakwaterowanie/ nocleg w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym; noclegi w trakcie dojazdu; wyżywienie; wynajem powierzchni wystawienniczej, budowa i obsługa stoiska, w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż, podłączenie i zużycie mediów; koszty ubezpieczenia osób uczestniczących; wizy; transport i spedycja eksponatów; wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklamy w mediach targowych; przygotowanie, tłumaczenie i druk materiałów promocyjnych; koszty usług tłumacza; wynajem sal konferencyjnych, przerwy kawowe, catering/wyżywienie; wstęp na teren targów i wystaw)
- zakup kompleksowej usługi doradczej i informacyjnej, świadczonej przez doradców zewnętrznych
- zakup kompleksowej usługi szkoleniowej
(koszty zatrudnienia wykładowców; zakwaterowanie dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi; przerwy kawowe, catering/wyżywienie; dojazd do i z miejscowości/kraju docelowego; koszty usług tłumacza; wynajem sali szkoleniowej; koszty materiałów szkoleniowych)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (MŚP)
Termin naboru wniosków: 30.04.-29.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
- usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu
przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140.000,00 PLN.
- usługi związane z internacjonalizacją firmy – 20 000,00 zł
Budżet konkursu: 17 693 950,52
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.3.5: „Usługi dla MŚP”

Priorytetem dla tego działania jest promowanie przedsiębiorczości poprzez gospodarcze wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (również przez inkubatory przedsiębiorczości).
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie zakupu usług, które przyczynią się do wzmocnienia i wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy:
• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
• usługi związane z internacjonalizacją
- doradcze,
- informacyjne,
- organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
„Usługi dla MŚP” powiązane są z poddziałaniem RPO WiM 10.6, w ramach którego dofinansowane zostaną działania rozwojowe dla MŚP i ich pracowników (do 70 000 zł).
Kryteria:
- Preferencje uzyskają projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
- Kod dotyczący zakresu interwencji: 066 (zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi z obszaru zarządzania, marketingu, projektowania)
Co można dofinansować?
- zakup kompleksowej usługi związanej z organizacja udziału firmy w targach międzynarodowych,
wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
(dojazd do i z kraju docelowego; zakwaterowanie/ nocleg w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym; noclegi w trakcie dojazdu; wyżywienie; wynajem powierzchni wystawienniczej, budowa i obsługa stoiska, w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż, podłączenie i zużycie mediów; koszty ubezpieczenia osób uczestniczących; wizy; transport i spedycja eksponatów; wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklamy w mediach targowych; przygotowanie, tłumaczenie i druk materiałów promocyjnych; koszty usług tłumacza; wynajem sal konferencyjnych, przerwy kawowe, catering/wyżywienie; wstęp na teren targów i wystaw)
- zakup kompleksowej usługi doradczej i informacyjnej, świadczonej przez doradców zewnętrznych
- zakup kompleksowej usługi szkoleniowej
(koszty zatrudnienia wykładowców; zakwaterowanie dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi; przerwy kawowe, catering/wyżywienie; dojazd do i z miejscowości/kraju docelowego; koszty usług tłumacza; wynajem sali szkoleniowej; koszty materiałów szkoleniowych)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (MŚP)
Termin naboru wniosków: 30.04.-29.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
- usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu
przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140.000,00 PLN.
- usługi związane z internacjonalizacją firmy – 20 000,00 zł
Budżet konkursu: 17 693 950,52
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przed przejściem do serwisu prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności i zaakceptowanie jej postanowień. więcej informacji

Drogi Czytelniku, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu. Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Zamknij