Audyt – link

ANKIETA PROJEKTU

PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020

W przypadku niekompletnego wypełnienia ankiety CDK zastrzega sobie możliwość dodatkowych konsultacji. Przesłanie raportu z możliwości szans będzie możliwe po uzyskaniu kompletnych danych.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
DANE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWACH PROJEKTU
 1. Imię nazwisko
 1. Telefon kontaktowy
 1. E-mail
 1. Stanowisko
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE
 1. Nazwa firmy
 1. Siedziba firmy (adres zgodny z wpisem)
 1. Telefon
 1. Fax
 1. E-mail
 1. Strona www
 1. NIP
 1. KRS
 1. Forma prawna (ind. Dział. Gosp. Sp. Z. O. O, SA)
 1. Rodzaj przedsiębiorstwa, proszę zaznaczyć właściwe pole* MIKRO (zatrudniające od 1 do 9 osób, MAŁE zatrudniające od 10 do 50 osób, ŚREDNIE zatrudniające od 50 do 250 osób, DUŻE zatrudniające pow. 250 osób)

 MIKRO MAŁE ŚREDNIE DUŻE

 1. Czy przedsiębiorca posiada udziały w innych podmiotach gospodarczych, jeśli tak - na jakim poziomie %?.
  Czy przedsiębiorca jest powiązany osobowo z innymi podmiotami gospodarczymi?

 1. Wielkość zatrudnienia (liczba pełnych etatów) w okresie 3 ostatnich lat obrachunkowych
2015:
2014:
2013:
 1. Data rozpoczęcia działalności (dzień, miesiąc, rok).
 1. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Kod PKD przeważającej działalności wnioskodawcy.
 1. Czy przedsiębiorstwo jest płatnikiem podatku VAT?

 
 

 1. OPIS PROJEKTU
 1. Proszę szczegółowo opisać przedmiot projektu.

 1. Jakie produkty/usługi będą rezultatem projektu?

 1. Proszę opisać na czym polega innowacyjność produktu/usługi.

 1. Czy projekt przyczyni się do wzrostu eksportu – na jakie rynki?

 
 

 1. MIEJSCE REALIZACJI INWESTYCJI
 1. Województwo
 1. Gmina
 1. Miasto
 1. Kod pocztowy
 1. Ulica i numer
 1. Tytuł prawny nieruchomości (własność, dzierżawa)?

 

 1. WPŁYW INWESTYCJI NA LOKALNY RYNEK PRACY
MĘŻCZYŹNI KOBIETY
Ilość nowych miejsc pracy utworzonych do 1 roku po inwestycji?
Rodzaj zatrudnienia(pełen etat, inne)?
Charakterystyka stanowiska pracy.

 

 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI - HARMONOGRAM (proszę przedstawić dane szacunkowe)
 1. Etap
Kategoria wydatku
Termin zakupu – kwartał
Termin zakupu - rok
Kwota netto

 

Podziel się!

Comments are closed