Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur w perspektywie unijnej 2014-2020

Kluczowym elementem, aby w nowej perspektywie finansowej sięgnąć po środki unijne w formie bezzwrotnych dotacji, są tzw. „inteligentne specjalizacje”, czyli dziedziny życia gospo­darki i nauki uznane za kluczowe dla  rozwoju danego regionów. Każde województwo indywidualnie je określiło, ich celem jest zwiększenie innowacyjności regionalnej, aby osiągnąć wzrost gospodarczy i do­brobyt. Mają one zapobiegać alokacji inwestycji w zbyt wielu branżach technologicznych i minimalizować ryzyko ogra­niczonego wpływu tych inwestycji, poprzez rozproszenie, na rozwój danego obszaru.

W praktyce działalność gospodarcza objęta którąś z inteligentnych specjalizacji będzie miała uprzywilejowaną pozycję w pozyskiwaniu dotacji. W konsekwen­cji działalność niewpisująca się w inteligentne specjalizacje będzie miała mniej­szy dostęp do funduszy unijnych, a w przypadku dużej konkurencji w praktyce tego dostępu nie będzie mieć wcale.

Przedsiębiorcy mogą korzystać zarówno ze wsparcia zwrotnego (instrumen­ty inżynierii finansowej: pożyczki, poręczenia), jak też bezzwrotnego (dotacje, bony, vouchery). Instrumenty zwrotne są stosowane w tych obszarach realiza­cji priorytetu inwestycyjnego, gdzie efektywność przedsięwzięcia – komercjali­zacja, zysk z realizacji inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim stopniem ryzyka.

W ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 wyróżnić można 3 inteligentne specjalizacje regionu, są to:

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

1. do specjalizacji zaliczono głównie branże związane z produkcją i przetwórstwem żywności

2. rozwój specjalizacji poprzez wykorzystanie walorów ekologicznych regionu do produkcji zdrowej i wysokiej jakości żywności na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. następujące branże zaliczone do tej specjalizacji:

1) produkcja artykułów spożywczych i napojów
2) specjalistyczna produkcja na potrzeby rolnictwa
(np. produkcja maszyn, nawozów etc.)
3) działalność usługowa związana ze sprzedażą,
promocją i eksportem żywności

MEBLARSTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY

1. do specjalizacji zaliczono branże, dla których podstawowym surowcem jest drewno – od firm przetwórczych, po producentów mebli oraz firmy zajmujące się ich sprzedażą

2. rozwój specjalizacji poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii i zastosowanie nowoczesnego wzornictwa (design) na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. następujące branże zaliczone do tej specjalizacji:

1) produkcja różnych wyrobów z drewna oraz korka
2) produkcja mebli
3) usługi projektowe, wzornictwo
i design dla branży meblarskiej
4) produkcja innych wyrobów stolarskich
(np. okna, drzwi etc.)
5) naprawa, konserwacja, sprzedaż
i dystrybucja wyrobów drewno-meblarskich

 EKONOMIA WODY

1. różnorodne branże oparte na wykorzystaniu wody – od branży turystycznej, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami, po sektor transportu wodnego i produkcji energii

2. rozwój specjalizacji poprzez zrównoważone wykorzystanie wody z poszanowaniem jej zasobów naturalnych na potrzeby realizacji Programu wybrano m.in. nast. branże zaliczone do tej specjalizacji:

1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
2) transport wodny,
3) produkcja jachtów i łodzi,
4) działalność w obszarze turystyki i hotelarstwa,
5) produkcja energii w oparciu o wodę,
6) produkcja maszyn i urządzeń wykorzystujących
duże zasoby wody

Podziel się!

Comments are closed