Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PO IiŚ to program finansujący projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Głównym celem jest wspieranie gospodarki, która efektywnie i przyjaźnie wykorzystuje dostępne zasoby środowiska.
Z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą skorzystać podmioty publiczne, samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa.
Zaplanowany budżet to ponad 27 mld euro.
W 2018 roku do rozdysponowania jest 850 mln zł w 7 konkursach
Harmonogram naboru wniosków w 2018:
POIiŚ_Harmonogram 2018

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji przemysłowej
1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Comments are closed