Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W 2016 roku potencjalni beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie aż w 63 konkursach.
Program zawiera 5 osi priorytetowych:

Oś 1: Osoby młode na rynku pracy
Oś 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Oś 3: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Oś 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Oś 5: Wsparcie dla obszaru zdrowia
 

Comments are closed