Polska Wschodnia 1.3.1: „Wdrażanie innowacji przez MŚP”

Kwiecień 16, 2018

Jest to podziałanie skierowane do przedsiębiorców, którzy zrealizują inwestycję na obszarze makroregionu Polski Wschodniej obejmującym 5 województw:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Szansę na dotację mają projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów na skalę kraju poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Może to być udoskonalenie już wytwarzanego produktu lub rozpoczęcie produkcji nowego produktu, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych.
Co można dofinansować?
W ramach działania 1.3.1 można pozyskać środki na poszczególne etapy wdrażania innowacyjnego produktu:
- przygotowanie do wdrożenia
analiza rynku i możliwości ulokowania na nim produktu; dokumentacja wdrożeniowa; uzyskanie, walidacja i obrona patentu; certyfikaty i akredytacje, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (również usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji)
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych
prawa patentowe; know-how; wyniki prac B+R; licencje oraz inne prawa własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R ( stanowiących podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu)
- przeprowadzenie prac dostosowawczych
- wdrożenie i inwestycje w środki trwałe
zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
Kryteria i preferencje:
Preferowane będą projekty wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji wspólnych dla 2 województw Polski Wschodniej oraz powodujące wzrost zatrudnienia we wspartych MŚP.
Szczególne preferencje uzyskają MŚP spoza stolic województw Polski Wschodniej (57 miast średnich i 124 gmin).
Termin naboru wniosków: 29.05.-31.07.2018
Typ beneficjenta: MŚP
Firma musi wchodzić w skład grupy min. 5 przedsiębiorstw mającej powiązanie ponadregionalne.
Maksymalny poziom dofinansowania:
- usługi doradcze do 85%
- koszty związane z inwestycją początkową do 70%
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych do 50%
Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 7 mln zł
Budżet konkursu: 150 mln zł
Instytucja Zarządzająca: Minister ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.3.5: „Usługi dla MŚP”

Marzec 29, 2018

Priorytetem dla tego działania jest promowanie przedsiębiorczości poprzez gospodarcze wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (również przez inkubatory przedsiębiorczości).
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie zakupu usług, które przyczynią się do wzmocnienia i wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy:
• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
• usługi związane z internacjonalizacją
- doradcze,
- informacyjne,
- organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
„Usługi dla MŚP” powiązane są z poddziałaniem RPO WiM 10.6, w ramach którego dofinansowane zostaną działania rozwojowe dla MŚP i ich pracowników (do 70 000 zł).
Kryteria:
- Preferencje uzyskają projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
- Kod dotyczący zakresu interwencji: 066 (zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi z obszaru zarządzania, marketingu, projektowania)
Co można dofinansować?
- zakup kompleksowej usługi związanej z organizacja udziału firmy w targach międzynarodowych,
wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
(dojazd do i z kraju docelowego; zakwaterowanie/ nocleg w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym; noclegi w trakcie dojazdu; wyżywienie; wynajem powierzchni wystawienniczej, budowa i obsługa stoiska, w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż, podłączenie i zużycie mediów; koszty ubezpieczenia osób uczestniczących; wizy; transport i spedycja eksponatów; wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklamy w mediach targowych; przygotowanie, tłumaczenie i druk materiałów promocyjnych; koszty usług tłumacza; wynajem sal konferencyjnych, przerwy kawowe, catering/wyżywienie; wstęp na teren targów i wystaw)
- zakup kompleksowej usługi doradczej i informacyjnej, świadczonej przez doradców zewnętrznych
- zakup kompleksowej usługi szkoleniowej
(koszty zatrudnienia wykładowców; zakwaterowanie dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi; przerwy kawowe, catering/wyżywienie; dojazd do i z miejscowości/kraju docelowego; koszty usług tłumacza; wynajem sali szkoleniowej; koszty materiałów szkoleniowych)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (MŚP)
Termin naboru wniosków: 30.04.-29.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
- usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu
przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140.000,00 PLN.
- usługi związane z internacjonalizacją firmy – 20 000,00 zł
Budżet konkursu: 17 693 950,52
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.3.5: „Usługi dla MŚP”

Priorytetem dla tego działania jest promowanie przedsiębiorczości poprzez gospodarcze wykorzystywanie nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm (również przez inkubatory przedsiębiorczości).
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie zakupu usług, które przyczynią się do wzmocnienia i wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy:
• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
• usługi związane z internacjonalizacją
- doradcze,
- informacyjne,
- organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
„Usługi dla MŚP” powiązane są z poddziałaniem RPO WiM 10.6, w ramach którego dofinansowane zostaną działania rozwojowe dla MŚP i ich pracowników (do 70 000 zł).
Kryteria:
- Preferencje uzyskają projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
- Kod dotyczący zakresu interwencji: 066 (zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP, w tym usługi z obszaru zarządzania, marketingu, projektowania)
Co można dofinansować?
- zakup kompleksowej usługi związanej z organizacja udziału firmy w targach międzynarodowych,
wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych
(dojazd do i z kraju docelowego; zakwaterowanie/ nocleg w hotelach o standardzie maks. 3-gwiazdkowym; noclegi w trakcie dojazdu; wyżywienie; wynajem powierzchni wystawienniczej, budowa i obsługa stoiska, w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż, podłączenie i zużycie mediów; koszty ubezpieczenia osób uczestniczących; wizy; transport i spedycja eksponatów; wpis do katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklamy w mediach targowych; przygotowanie, tłumaczenie i druk materiałów promocyjnych; koszty usług tłumacza; wynajem sal konferencyjnych, przerwy kawowe, catering/wyżywienie; wstęp na teren targów i wystaw)
- zakup kompleksowej usługi doradczej i informacyjnej, świadczonej przez doradców zewnętrznych
- zakup kompleksowej usługi szkoleniowej
(koszty zatrudnienia wykładowców; zakwaterowanie dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi; przerwy kawowe, catering/wyżywienie; dojazd do i z miejscowości/kraju docelowego; koszty usług tłumacza; wynajem sali szkoleniowej; koszty materiałów szkoleniowych)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (MŚP)
Termin naboru wniosków: 30.04.-29.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 400 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
- usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu
przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140.000,00 PLN.
- usługi związane z internacjonalizacją firmy – 20 000,00 zł
Budżet konkursu: 17 693 950,52
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.5.2: „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu”

Marzec 26, 2018

Tradycyjne zawody i produkty decydują o różnorodności regionalnej, zwiększają jej walory turystyczne oraz pozwalają zachować bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Dlatego na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w obszarze tradycyjnych branż i ginących zawodów,
którzy w swoich projektach połączą historię z teraźniejszością poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, interesującego wzornictwa i nowych metod marketingowych.
Opis:
W ramach poddziałania będą wspierane projekty zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter. W odnowionej i innowacyjnej formie mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
Przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty
produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu, m.in.:
• dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
• zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
• odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu
• remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją
Nabór wniosków: 27.04.-04.06.2018
Typ beneficjenta: MŚP, grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (m.in porozumienia, sieci, konsorcja)
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Ogłaszająca Konkurs: WMARR S.A w Olsztynie

RPO WiM: Zwrotne instrumenty finansowe dla MŚP

Marzec 18, 2018

„WSPARCIE ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE”
Jest to projekt dla firm z Warmii i Mazur, oferujący pożyczki, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe.
Celem działania jest przede wszystkim wypełnienie luki finansowej w dostępie finansowania zewnętrznego. Wsparcie ma motywować przedsiębiorców do takich działań jak: stabilizacja rynkowa firmy, rozwój, poprawa konkurencyjności, inwestycje w nową lub już istniejącą infrastrukturę. Pomoc finansową otrzymają przede wszystkim projekty o wysokim stopniu innowacyjności, wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur.

POŻYCZKA ROZWOJOWA
Nabór wniosków: od 13.03.2018
Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego
Finansowane będą inwestycje przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 3 lata), dla których barierą w dostępie do kapitału jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia, brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.
Typy projektów:
- inwestycyjne, umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności oraz potencjału rozwojowego
- łączące koszty inwestycyjne i obrotowe, wzmacniające podstawową działalność przedsiębiorstwa lub pozwalające na realizację nowych projektów
Preferencje:
- projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (peryferyzacja społeczno-gospodarcza,
obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz przygraniczne)
- inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego
Szczegóły dofinansowania:
- kwota pożyczki od 5 tys. zł do 1 mln zł
- okres spłaty do 8 lat
- karencja do 6 miesięcy
Menadżer Funduszy: Bank Gospodarstwa Krajowego

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ
Nabór wniosków: od 13.03.2018
Dla kogo?
Dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego inwestujących w:
- maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe)
- nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
- innowacje produktowe i procesowe (wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji w skali firmy)
Co można dofinansować w ramach pożyczki?
Inwestycje w niezbędną infrastrukturę, ściśle związane z przedmiotem projektu, poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, rozszerzanie oferty o nowe produkty lub usługi.
Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii (w postaci subsydiowania odsetek)..
Preferencje:
- projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (peryferyzacja społeczno-gospodarcza,
obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz przygraniczne)
- inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego
Szczegóły dofinansowania:
- kwota pożyczki od 5 tys. zł do 1 mln zł
- okres spłaty do 8 lat
- okres karencji do 12 miesięcy
- premia subsydiowana w postaci odsetek dotyczy projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu (przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy)
- premia poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych do łącznej wysokości 50 000 zł
Menadżer Funduszy: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o pożyczkę.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.4.4: „Internacjonalizacja MŚP”

Marzec 14, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na przygotowaniu oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.
Typy projektów:
• dostosowanie procesów, produktów, usług, systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów oraz norm i przepisów obowiązujących w krajach docelowych
• nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur oraz te przedsiębiorstwa, które opracowały strategię inwestycyjną w ramach Działania 1.2 Programu Polska Wschodnia
Co można dofinansować?
- zakup patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania
- zakup maszyn, urządzeń niezbędnych do przygotowania oferty produktowo – usługowej firmy
- koszty przeniesienia własności gruntu lub wieczystego użytkowania
- koszty przeniesienia prawa własności budynku
- modernizacja aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej i oprogramowania
- zakup usług doradczych (informatycznych, technicznych, wdrożeniowych, prawnych)
- usługi translacyjne
- badanie, wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu
- działania promocyjno-informacyjne przeprowadzone drogą tradycyjną oraz elektroniczną
(opracowanie materiałów wraz z prawami autorskimi i ich publikacją w prasie, radiu, telewizji; opracowanie, wydruk, dystrybucja i tłumaczenia katalogów, folderów, ulotek,itp.; produkcja wraz z prawami autorskimi i emisją materiałów audiowizualnych; kampanie promocyjne; pozycjonowanie strony; mailing reklamowy; promocja w mediach społecznościowych; kampanie promocyjne na stronach www.)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
Termin naboru wniosków: 27.04.-18.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 800 000,00 zł
Budżet konkursu: 29 169 000,00 zł
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Pośrednicząca: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

POIR 2.3.2: „Bony na innowacje dla MŚP”

Marzec 8, 2018

Celem działania jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.
Opis:
Wsparcie usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP, które przyczynią się do rozwoju produktów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.
Bon na innowacje to prosty mechanizm wsparcia: przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Działanie pomaga połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.
Promowane będą projekty zawierające włączanie w proces tworzenia nowych wyrobów i usług ich końcowych
użytkowników. Kluczowym elementem jest zdobycie wiedzy na temat odbioru klientów/rynku na projektowane innowacje.
Typy projektów:
Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego:
- produktu
- technologii produkcji
- projektu wzorniczego
- usługi (również nietechnologicznej, np. marketingowej, organizacyjnej)
Nabór wniosków:
1. 22.03. – 22.11.2018 /Konkurs podzielony jest na rundy
2. 17.04.2018 – 04.01.2019 /Konkurs w ramach komponentu inwestycyjnego, podzielony na rundy.
Typ beneficjenta: MŚP
Intensywność wsparcia: do 85%
Maksymalna wartość dofinansowania: 340 000 zł
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

POIR 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND”

Marzec 6, 2018

Celem tego poddziałania jest wsparcie firm w promocji polskich marek produktowych, które są innowacyjne i wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).
Dofinansowanie skierowane jest do MŚP uczestniczących w branżowych i ogólnych programach promocji, posiadających produkt konkurencyjny względem produktów z tej samej branży, występujących na rynku międzynarodowym.
Udział w branżowych i ogólnych programach promocji ma pomóc w zwiększeniu eksportu.
Konkurs skierowany jest głównie do przedsiębiorstw, które:
• prowadzą działalność eksportową
• prowadzą własną działalność badawczo-rozwojową lub wdrażają wyniki prac zleconych/kupionych
• ich produkty cechuje duże nasycenie wiedzą wg Eurostatu
Co można dofinansować?
- wynajmem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na potrzeby targów
- usługi doradcze związane z internacjonalizacją
- szkolenia związane z umiędzynarodowieniem
- podróże służbowe pracowników firmy uczestniczącej w targach
- transport oraz ubezpieczenie (zarówno pracowników jak i eksponatów)
- rezerwacja miejsc wystawowych
- reklama w mediach targowych
- organizacja i udział w wystawach, pokazach i degustacji (promocja marki)
- działania informacyjne i promocyjne (związane z promocją marki)
Dla kogo?
MŚP prowadzące działalność gospodarczą w wybranych branżach:
biotechnologia i farmaceutyka, budowla i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, IT/ICT, jachty i łodzie,
kosmetyki, maszyny i urządzenia, meble, moda polska, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych,
sprzęt medyczny.
Poziom dofinansowania:
Koperta Mazowiecka – do 80%
Koperta 15 województw – do 85%
Nabór wniosków: 04.04. – 08.05.2018
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO Pomorskie 8.2: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne”

Luty 28, 2018

POŻYCZKA REWITALIZACYJNA
Celem wsparcia pozadotacyjnego jest rewitalizacja zdegradowanych terenów, odnowienie obszarów miejskich, aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców (np. tworzenie miejsc spotkań, które pobudzą społeczność do współdziałania).
Im większy efekt społeczny tym niższe oprocentowanie pożyczki.
Typy projektów:
- rewitalizacyjne, które w sposób kompleksowy przyczynią się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach
objętych Programem Rewitalizacji (projekty wieloaspektowe)
- mające na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, ocenianych w oparciu o kryteria:
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe
Preferencje
Obniżenie oprocentowania o 25 punktów bazowych dla projektów zlokalizowanych:
- w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie,
Lęborku, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Ustce
- na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu: Gdańsku, Gdyni,
Pruszczu Gdańskim, Sopocie, Tczewie, Wejherowie
Co można dofinansować?
- zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
- zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu
- zakup wartości niematerialnych i prawnych
- zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego (do 20% kosztów
kwalifikowalnych finansowanych z Pożyczki i finansowania uzupełniającego)
- usługi wykonane przez doradców zewnętrznych (studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne)
Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie całości kosztu kwalifikowalnego w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.
Szczegóły dofinansowania
- maksymalna kwota pożyczki do 10 mln zł
- okres spłaty do 15 lat
- wypłata środków do 4 lat (max. do 31.12.2022)
- możliwa karencja w spłacie kapitału pożyczki do 24 m-cy od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu
- oprocentowanie pożyczki od 0,25%
Kto może ubiegać się o pożyczkę?
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe,instytucje rynku pracy, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.
Nabór wniosków:
od 1 marca 2018
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Pośrednik Finansowy: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Już można składać wnioski w konkursie POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Luty 27, 2018

Od 15 lutego do 24 maja można składać wnioski o dofinansowanie w jednym z największych
i najpopularniejszych konkursów PO IR: „Kredyt na innowacje technologiczne”.
Budżet konkursu to 550 mln złotych. Kwota premii technologicznej do zdobycia – do 6 mln zł.
Jest to wsparcie finansowe zakładające podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych lub wynikiem prac badawczo-rozwojowych nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.
Przedsiębiorcy otrzymują premię technologiczną, stanowiącą spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.
Typy projektów:
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, będących wynikiem prac B+R (własnych lub zakupionych).
Wdrożenie innowacji ma prowadzić do powstania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Projekty konkursowe powinny wpisywać się w:
• KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)
lub:
• branże wysokie / średnio-wysokie technologicznie
• zaawansowane technologicznie, wiedzochłonne usługi (wg klasyfikacji Eurostat)
Na co można otrzymać dofinansowanie:
- budowa rozbudowa lub zakup hali produkcyjnej
- inwestycje w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych: patenty licencje, know – how, nieopatentowana wiedza techniczna, oprogramowanie.
Poziom dofinansowania: do 70%
Kwota dofinansowania: do 6 mln PLN
Nabór wniosków: 15.02.-24.05.2018
Konkurs podzielony jest na 3 rundy
Typ beneficjenta: MŚP
Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przed przejściem do serwisu prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności i zaakceptowanie jej postanowień. więcej informacji

Drogi Czytelniku, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu. Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Zamknij