POIR 2.3.2: „Bony na innowacje dla MŚP”

Marzec 8, 2018

Celem działania jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.
Opis:
Wsparcie usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP, które przyczynią się do rozwoju produktów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.
Bon na innowacje to prosty mechanizm wsparcia: przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Działanie pomaga połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.
Promowane będą projekty zawierające włączanie w proces tworzenia nowych wyrobów i usług ich końcowych
użytkowników. Kluczowym elementem jest zdobycie wiedzy na temat odbioru klientów/rynku na projektowane innowacje.
Typy projektów:
Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego:
- produktu
- technologii produkcji
- projektu wzorniczego
- usługi (również nietechnologicznej, np. marketingowej, organizacyjnej)
Nabór wniosków:
1. 22.03. – 22.11.2018 /Konkurs podzielony jest na rundy
2. 17.04.2018 – 04.01.2019 /Konkurs w ramach komponentu inwestycyjnego, podzielony na rundy.
Typ beneficjenta: MŚP
Intensywność wsparcia: do 85%
Maksymalna wartość dofinansowania: 340 000 zł
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

POIR 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND”

Marzec 6, 2018

Celem tego poddziałania jest wsparcie firm w promocji polskich marek produktowych, które są innowacyjne i wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).
Dofinansowanie skierowane jest do MŚP uczestniczących w branżowych i ogólnych programach promocji, posiadających produkt konkurencyjny względem produktów z tej samej branży, występujących na rynku międzynarodowym.
Udział w branżowych i ogólnych programach promocji ma pomóc w zwiększeniu eksportu.
Konkurs skierowany jest głównie do przedsiębiorstw, które:
• prowadzą działalność eksportową
• prowadzą własną działalność badawczo-rozwojową lub wdrażają wyniki prac zleconych/kupionych
• ich produkty cechuje duże nasycenie wiedzą wg Eurostatu
Co można dofinansować?
- wynajmem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na potrzeby targów
- usługi doradcze związane z internacjonalizacją
- szkolenia związane z umiędzynarodowieniem
- podróże służbowe pracowników firmy uczestniczącej w targach
- transport oraz ubezpieczenie (zarówno pracowników jak i eksponatów)
- rezerwacja miejsc wystawowych
- reklama w mediach targowych
- organizacja i udział w wystawach, pokazach i degustacji (promocja marki)
- działania informacyjne i promocyjne (związane z promocją marki)
Dla kogo?
MŚP prowadzące działalność gospodarczą w wybranych branżach:
biotechnologia i farmaceutyka, budowla i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, IT/ICT, jachty i łodzie,
kosmetyki, maszyny i urządzenia, meble, moda polska, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych,
sprzęt medyczny.
Poziom dofinansowania:
Koperta Mazowiecka – do 80%
Koperta 15 województw – do 85%
Nabór wniosków: 04.04. – 08.05.2018
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WP 8.2: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne”

Luty 28, 2018

POŻYCZKA REWITALIZACYJNA
Celem wsparcia pozadotacyjnego jest rewitalizacja zdegradowanych terenów, odnowienie obszarów miejskich, aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców (np. tworzenie miejsc spotkań, które pobudzą społeczność do współdziałania).
Im większy efekt społeczny tym niższe oprocentowanie pożyczki.
Typy projektów:
- rewitalizacyjne, które w sposób kompleksowy przyczynią się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach
objętych Programem Rewitalizacji (projekty wieloaspektowe)
- mające na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, ocenianych w oparciu o kryteria:
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe
Preferencje
Obniżenie oprocentowania o 25 punktów bazowych dla projektów zlokalizowanych:
- w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie,
Lęborku, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Ustce
- na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu: Gdańsku, Gdyni,
Pruszczu Gdańskim, Sopocie, Tczewie, Wejherowie
Co można dofinansować?
- zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
- zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu
- zakup wartości niematerialnych i prawnych
- zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego (do 20% kosztów
kwalifikowalnych finansowanych z Pożyczki i finansowania uzupełniającego)
- usługi wykonane przez doradców zewnętrznych (studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne)
Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie całości kosztu kwalifikowalnego w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.
Szczegóły dofinansowania
- maksymalna kwota pożyczki do 10 mln zł
- okres spłaty do 15 lat
- wypłata środków do 4 lat (max. do 31.12.2022)
- możliwa karencja w spłacie kapitału pożyczki do 24 m-cy od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu
- oprocentowanie pożyczki od 0,25%
Kto może ubiegać się o pożyczkę?
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe,instytucje rynku pracy, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.
Nabór wniosków:
od 1 marca 2018
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Pośrednik Finansowy: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Już można składać wnioski w konkursie POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Luty 27, 2018

Od 15 lutego do 24 maja można składać wnioski o dofinansowanie w jednym z największych
i najpopularniejszych konkursów PO IR: „Kredyt na innowacje technologiczne”.
Budżet konkursu to 550 mln złotych. Kwota premii technologicznej do zdobycia – do 6 mln zł.
Jest to wsparcie finansowe zakładające podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych lub wynikiem prac badawczo-rozwojowych nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.
Przedsiębiorcy otrzymują premię technologiczną, stanowiącą spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.
Typy projektów:
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, będących wynikiem prac B+R (własnych lub zakupionych).
Wdrożenie innowacji ma prowadzić do powstania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Projekty konkursowe powinny wpisywać się w:
• KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)
lub:
• branże wysokie / średnio-wysokie technologicznie
• zaawansowane technologicznie, wiedzochłonne usługi (wg klasyfikacji Eurostat)
Na co można otrzymać dofinansowanie:
- budowa rozbudowa lub zakup hali produkcyjnej
- inwestycje w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych: patenty licencje, know – how, nieopatentowana wiedza techniczna, oprogramowanie.
Poziom dofinansowania: do 70%
Kwota dofinansowania: do 6 mln PLN
Nabór wniosków: 15.02.-24.05.2018
Konkurs podzielony jest na 3 rundy
Typ beneficjenta: MŚP
Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 8.1: „Rewitalizacja obszarów miejskich”

Luty 1, 2018

Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności.
Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich i przywrócenie/nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, dzięki którym poprawi się jakość życia społeczności tam zamieszkującej.
Budżet konkursu: 14,3 mln złotych.
Co można dofinansować?
- przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów wraz z zakupem wyposażenia
- zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych (np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury,
sanitariaty, ścieżki rowerowe i piesze)
- budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego
Preferowane projekty:
- kontynuacja lub uzupełnienie projektów dofinansowanych z RPO WiM 2007-2013
- realizacja w partnerstwie
- wpływ na energooszczędność
- formuła konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego
- powstawanie nowych miejsc pracy
- inicjatywa społeczności lokalnych
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018
Typ beneficjenta:
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe
Poziom dofinansowania: do 85%
Max. wartość wydatków kwalifikowalnych: do 4 mln złotych
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane dofinansowanie

Zapraszamy do współpracy.

CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM przyśpiesza! Startuje aż 7 konkursów dla firm z Warmii i Mazur.

Styczeń 31, 2018

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął ważną dla regionu decyzję i ogłosił kolejne konkursy na realizację projektów dofinansowanych z RPO WiM 2014-2020.
Wśród nich znalazły się długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy dla firm.

1.2.1: „Działalność B+R przedsiębiorstw”
Nabór wniosków: 28.02.-29.06.2018

1.2.2: „Współpraca biznesu z nauką”
Nabór wniosków: 28.02.-29.06.2018

1.3.1: „Inkubowanie przedsiębiorstw”
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018

1.3.2: „Firmy w początkowej fazie rozwoju”
Nabór wniosków: 28.02.-06.04.2018

1.3.6: „Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu”
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018

1.5.1: „Wdrożenie wyników prac B+R”
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018

4.3.1: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat A)”
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018

Wprowadzono również wiele zmian, które są bardzo korzystne dla potencjalnych Wnioskodawców.
Najważniejsze z nich to:
1. Zasady zabezpieczenia umów o dofinansowanie
– jedno zabezpieczenie przy projektach, których wartość nie przekracza 10 000 000,00 zł
– dwa różne zabezpieczenia przy projektach, których wartość przekracza 10 000 000,00 zł
2. Treść osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
– podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów do 85 %, w zależności od zastosowanego schematu pomocy
publicznej/ de minimis
– zwiększenie maksymalnej wartości projektów w ramach poddziałań: 1.4.3 do 1 mln zł, 1.5.2 do 3 mln zł
– zwiększenie dostępnej alokacji na poddziałanie 1.5.1
– jeden wniosek aplikacyjny zamiast dwóch w poddziałaniu 1.3.2
– usunięcie w całej osi obligatoryjnego warunku wzrostu zatrudnienia
– usunięcie warunku przeprowadzenia wcześniejszej analizy rynku w poddziałaniach 1.2.2 i 1.3.5

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.

CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.5.1: „Wdrożenie wyników prac B+R”

Styczeń 30, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Elementem uzupełniającym może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.
Co można dofinansować?
- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe
- wartości niematerialne i prawne (zakup patentów, licencji, know-how, zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej)
- zakup maszyn, urządzeń, aparatury i sprzętu niezbędnych do wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych
- technologie niezbędne do wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych
- dzierżawę rzeczowych aktywów trwałych
- koszty przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu
- koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli
- modernizację posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej
- działania informacyjno – promocyjne dotyczące wdrożenia wyników prac B+R
Preferowane projekty:
• będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach 1.2.1 i 1.2.2 (RPO WiM 2014-2020)
• innowacyjne w skali co najmniej krajowej
• z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
Nabór wniosków: 28.02.-14.03.2018
Typ beneficjenta: MŚP, grupy przedsiębiorstw MŚP
Poziom dofinansowania: do 85%
Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: od 500 tys. do 6,5 mln zł.
Instytucja Pośrednicząca: WMARR S.A.

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o środki unijne.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane dofinansowanie
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.

CDK Consulting
ul. Studzienna 30A
82-300 Elbląg
Tel. /55/ 641 58 44
Fax. /55/ 641 58 46
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Infrastruktura i Środowisko. Harmonogram naboru wniosków w 2018

POIiŚ 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności (109,4 mld zł).
Większa część tego budżetu przeznaczona jest na wielkie inwestycje infrastrukturalne w trybie pozakonkursowym (budowa dróg ekspresowych, modernizacja kolei). Przeznaczono również środki dla beneficjentów w trybie konkursowym.
W 2018 roku do rozdysponowania jest 850 mln zł w 7 konkursach:
1. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach.
2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
3. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
4. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
5. Gospodarka odpadami komunalnymi.
6. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
7. Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Pierwszy konkurs już w styczniu!
Harmonogram naboru wniosków w 2018:
POIiŚ_Harmonogram 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

POPW 1.2: „Internacjonalizacja MŚP”

Styczeń 23, 2018

Wsparcie dedykowane firmom, które chcą rozpocząć lub rozwijać działalność biznesową na rynkach zagranicznych.
Działanie 1.2 składa się z dwóch rund.
I RUNDA
Nabór wniosków: 27.02.-29.03.2018
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego internacjonalizacją ich działalności.
Rodzaje usług doradczych, które zostaną objęte wsparciem:
- analiza możliwości eksportowych firmy
- oszacowanie możliwości sprzedaży (badanie rynków zagranicznych, wskazanie rynków docelowych i identyfikacja
potencjalnych kontrahentów)
- opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży
- wskazanie najefektywniejszych narzędzi marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy
kierunków misji handlowych)
- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa pod kątem działalności eksportowej (organizacja produkcji,
marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.)
- propozycje dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej oraz instrumentów finansowych
obniżających ryzyko eksportowe (np. kredyty eksportowe)
II RUNDA
Nabór wniosków: 30.07.-04.09.2018
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie działań związanych z wdrożeniem opracowanego w I etapie modelu biznesowego, m.in.:
- nawiązanie relacji z partnerami zagranicznymi
- usługi doradcze w zakresie dostosowania produktów do rynków docelowych, wzornictwa, budowy kanałów dystrybucji,
marketingu
- udział w targach zagranicznych, wystawach, misjach gospodarczych
Dla kogo?
MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie obejmującym województwa:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

RPO WiM 1.5.2: „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu”

Styczeń 9, 2018

Tradycyjne zawody i produkty decydują o różnorodności regionalnej, zwiększają jej walory turystyczne oraz pozwalają zachować bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Dlatego na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w obszarze tradycyjnych branż i ginących zawodów,
którzy w swoich projektach połączą historię z teraźniejszością poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, interesującego wzornictwa i nowych metod marketingowych.
Opis:
W ramach poddziałania będą wspierane projekty zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter. W odnowionej i innowacyjnej formie mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
Przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty
produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu, m.in.:
• dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
• zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji,nowoczesny design, opakowania)
• odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu
• remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.
Co można dofinansować?
- nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
- zakup nieruchomości
- modernizacja/przebudowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z RPO WiM 1.5.2
- usługi doradcze o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym
- przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu
- działania promocyjne, szkoleniowe i informacyjne, upowszechniające przygotowaną ofertę produktów i usług,
przeprowadzone drogą tradycyjną oraz elektroniczną

Nabór wniosków: kwiecień 2018
Dla kogo?:
przedsiębiorstwa (MŚP), grupy przedsiębiorstw (wyłącznie MŚP, m.in porozumienia, sieci, konsorcja)
Poziom dofinansowania: do 50%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Pośrednicząca: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij