Polska Wschodnia 1.3.1: „Wdrażanie innowacji przez MŚP”

Jest to podziałanie skierowane do przedsiębiorców, którzy zrealizują inwestycję na obszarze makroregionu Polski Wschodniej obejmującym 5 województw:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Szansę na dotację mają projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów na skalę kraju poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Może to być udoskonalenie już wytwarzanego produktu lub rozpoczęcie produkcji nowego produktu, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych.
Co można dofinansować?
W ramach działania 1.3.1 można pozyskać środki na poszczególne etapy wdrażania innowacyjnego produktu:
- przygotowanie do wdrożenia
analiza rynku i możliwości ulokowania na nim produktu; dokumentacja wdrożeniowa; uzyskanie, walidacja i obrona patentu; certyfikaty i akredytacje, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (również usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji)
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych
prawa patentowe; know-how; wyniki prac B+R; licencje oraz inne prawa własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R ( stanowiących podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu)
- przeprowadzenie prac dostosowawczych
- wdrożenie i inwestycje w środki trwałe
zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
Kryteria i preferencje:
Preferowane będą projekty wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji wspólnych dla 2 województw Polski Wschodniej oraz powodujące wzrost zatrudnienia we wspartych MŚP.
Szczególne preferencje uzyskają MŚP spoza stolic województw Polski Wschodniej (57 miast średnich i 124 gmin).
Termin naboru wniosków: 29.05.-31.07.2018
Typ beneficjenta: MŚP
Firma musi wchodzić w skład grupy min. 5 przedsiębiorstw mającej powiązanie ponadregionalne.
Maksymalny poziom dofinansowania:
- usługi doradcze do 85%
- koszty związane z inwestycją początkową do 70%
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych do 50%
Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 7 mln zł
Budżet konkursu: 150 mln zł
Instytucja Zarządzająca: Minister ds. rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed