admin-ajaxStarostwo Powiatowe Elbląg

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007‐2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś 6 Środowisko przyrodnicze

Nazwa i numer Działania: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wartość projektu: 2 787 458,70 zł

Czytaj dalej

szpitalWojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Nazwa i numer Działania: XII.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Wartość projektu: 3 233 959,00 zł

Tytuł projektu: „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”