„MAZUREK” Sp. z o.o.

 

1. Tytuł projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy MAZUREK Sp. z o.o. poprzez budowę obiektu usługowo handlowego wraz z dodatkową wiatą do ekspozycji samochodów oraz zakup specjalistycznego sprzętu”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007‐2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś 1 Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 987 632,70 zł

 

2. Tytuł projektu: „Zaopatrzenie obiektu handlowo-usługowego firmy „Mazurek” w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007‐2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś 6 Środowisko przyrodnicze

Nazwa i numer Działania: Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Nazwa i numer Poddziałania: Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wartość projektu: 907 740,00 zł

 

Comments are closed