Starostwo Powiatowe Elbląg

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007‐2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś 6 Środowisko przyrodnicze

Nazwa i numer Działania: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wartość projektu: 2 787 458,70 zł

Tytuł projektu: „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej powiatu Elbląskiego”

Comments are closed