Regulamin

REGULAMIN

CENTRUM DORADCZO – KONSULTINGOWE S.C.

 

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę, w postaci stacjonarnego doradztwa dotacyjnego, szkoleń stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego na stronie www.cdk-consulting.pl, zwanego dalej Portalem Doradczym, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń i zamawiających usługi doradcze.

2. Usługodawcą jest CDK s.c. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Plac Dworcowy 3A lok. M, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Elbląg posiadająca NIP: 5783057466 oraz REGON 280429654.

 

Artykuł 2. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, świadczy usługi:

a) doradztwa dotacyjnego i kredytowego polegającego na możliwości otrzymania informacji w formie raportu analizy szans na otrzymanie zewnętrznych źródeł finansowania planowanych przez Usługobiorcę inwestycji w tym w szczególności dotacji ze środków UE.

b) szkolenia, polegające na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi”), organizowanych w miejscu wskazanym przez Usługodawcę w określonych przez niego terminach;

b) elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa w szkoleniach e-learning, tj. szkolenia on-line (zwane dalej „szkoleniami e-learning”).

2. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.

3. Oferta świadczenia usług elektronicznych i szkoleń może być w każdym czasie rozszerzona.

 

Artykuł 3. Usługobiorcy i rejestracja

1. Usługobiorcami CDK s.c. mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi doradztwa lub szkolenia wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej, dostępnego na stronie cdk-consulting.pl, poprzez podanie swojego adresu e-mail, hasła, imienia i nazwiska.

3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania rejestracji. Potwierdzenie dokonania rejestracji kończy proces rejestracji i jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług.

4. Poprzez dokonanie rejestracji, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Portalu Doradczego cdk-consulting.pl, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe.

5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Usługobiorca otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach CDK s.c. po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

6. Konto zawiera dane Usługobiorcy podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz gromadzące historię jego działalności w ramach CDK s.c. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej cdk-consulting.pl. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

7. Usługobiorcy nie wolno udostępniać innym osobom możliwość korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Usługobiorca zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować CDK s.c., jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

8. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu CDK s.c. dopuszcza podanie danych osób trzecich innych niż Usługobiorca (np. do celów rekomendacyjnych), wówczas Usługobiorca wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w CDK s.c. oraz, że w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych, a także że zwolni ze wszystkich ewentualnych roszczeń Usługodawcę.

9. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone na stronie internetowej www.cdk-consulting.pl, w tym pliki szkoleń i materiały udostępniane Usługobiorcom podczas szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learning są objęte ochroną praw autorskich. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.

10. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Usługobiorca pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach CDK s.c. materiały bez zgody Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w CDK s.c. w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest wykorzystywanie przez Usługobiorców elementów graficznych (w tym logo „cdk s.c.”), układu i kompozycji stron internetowych CDK s.c., elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy.

11. Umowa o świadczenie usługi e-learning lub usługi doradztwa zostaje zawarta na czas, na jaki pliki szkolenia zostały udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę.

12. W celu korzystania przez Usługobiorcę w sposób prawidłowy z usługi e-learningu, niezbędne jest posiadanie przez niego:

a) urządzenia (komputer stacjonarny, laptop itp.) pozwalającego na korzystanie z Internetu,

b) połączenia z Internetem,

c) zainstalowanej przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie na ekranie urządzenia stron www oraz pozwala na obsługę języka oprogramowania JavaScript i akceptuje pliki typu cookies,

d) posiadanie adresu e-mail, który jest niezbędny do procesu rejestracji i logowania.

 

Artykuł 4. Zakres usługi doradczej związanej z pozyskaniem zewnętrznego źródła finansowania w tym dotacji ze środków UE

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi doradztwa dotacyjnego i kredytowego i uzyskania raportu szans z możliwości otrzymania dofinansowania dla planowanej przez Usługobiorcę inwestycji.

2. Informacje o organizowanych konkursach będą każdorazowo umieszczane na stronie www.cdk-consulting.pl  i będą wskazywać zakres, termin, miejsce, składania dokumentacji aplikacyjnej.

4. Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę doradczą Usługobiorca dokonuje poprzez wysłanie stosownego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.cdk-consulting.pl. Usługodawca winien niezwłocznie potwierdzić mailowo prawidłowość wysłanego zgłoszenia na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za usługę doradczą w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.

6. Usługodawca zastrzega, że niektóre usługi doradcze świadczone przez niego mogą być nieodpłatne. Informacje o tych usługach Usługodawca zamieszcza na stronie www.cdk-consulting.pl

 

 

Artykuł 5. Zakres usług szkolenia stacjonarnego

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Usługodawcę.

2. Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.

3. Informacje o szkoleniach stacjonarnych będą każdorazowo umieszczane na stronie www.cdk-consulting.pl  i będą wskazywać przedmiot, termin, miejsce, program i ceny szkolenia stacjonarnego.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym dokonuje Usługobiorca poprzez wysłanie stosownego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.cdk-consulting.pl . Usługodawca winien niezwłocznie potwierdzić mailowo prawidłowość wysłanego zgłoszenia na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.

6. Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia organizowane przez niego mogą być nieodpłatne. Informacje o tych szkoleniach Usługodawca zamieszcza na stronie www.cdk-consulting.pl

 

Artykuł 6. Zakres usługi e-learning

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usług e-learning jest udostępnienie Usługobiorcy pliku bądź plików zawierających szkolenie na wybrany przez Usługobiorcę temat z oferty udostępnionej przez Usługodawcę.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym dokonuje Usługobiorca poprzez wysłanie stosownego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.cdk-consulting.pl Usługodawca winien niezwłocznie potwierdzić mailowo prawidłowość wysłanego zgłoszenia na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

3. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.

4. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie usług e-learning dopiero po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

5. Udostępnienie pliku szkolenia następuje od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, na okres 60 dni, licząc od dnia zaksięgowania płatności. Dostęp do usługi będzie możliwy jedynie po uprzednim zalogowaniu.

6. Po upływie okresu wskazanego w pkt. 5 powyżej dostęp do pliku wygasa.

7. Usługodawca zastrzega, że niektóre usługi e-learning mogą się odbyć wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia. Jeśli Usługodawca nie może wykonać usługi, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę o tym fakcie oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Usługobiorcy.

Artykuł 7. Certyfikaty w e-learningu

1. Po zakończeniu szkolenia online, Usługobiorca jest zobowiązany wypełnić test, składający się z pytań zamkniętych.

2. Usługobiorca może wielokrotnie powracać do wypełnienia testu, ale tylko w czasie posiadania dostępu do treści danego kursu, o którym mowa w art. 6 ust. 5 powyżej.

3. Test uważa się za wypełniony pozytywnie, kiedy Usługobiorca odpowie poprawnie na minimum 70% pytań.

4. Pozytywne wypełnienie testu upoważnia Usługobiorcę do otrzymania dostępu do certyfikatu w formacie PDF.

5. Certyfikat zawiera: imię i nazwisko Usługobiorcy, nazwę kursu oraz informację o Jednostce Certyfikującej.

6. Usługodawca przewiduje możliwość wystawienia specjalnego, zdobionego certyfikatu dla Usługobiorcy, co następuje po złożeniu zamówienia i dokonaniu dodatkowej płatności przez Usługobiorcę.

Artykuł 8. Płatność

1. Wysokość i sposób wnoszenia opłat Usługodawca określa w opisie poszczególnych szkoleń na stronie internetowej www.cdk-consulting.pl

2. O ile nie zaznaczono inaczej, wpłat należy dokonywać za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl

3. Cena usługi podana w opisie na stronie www.cdk-consulting.pl obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.

4. Usługodawca może przyznać Usługobiorcy rabat na zasadach opisanych na stronie internetowej www.cdk-consulting.pl  Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Usługobiorcę wyłącznie na usługi oferowane przez Usługodawcę. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Usługobiorca uiszcza za świadczone usługi. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

Artykuł 9. Newsletter

1. Usługodawca może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu Usługobiorców o usługach, promocjach, konkursach i nowościach w ramach CDK s.c., poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Usługobiorców, którzy wyrazili na to zgodę. Usługobiorca może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez zmianę w ustawieniach swojego konta bądź wysłania rezygnacji na adres e-mail podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) do Usługobiorcy,

b) czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

c) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newsletter po uprzednim powiadomieniu Usługobiorców korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny.

 

Artykuł 10. Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców oraz wskazanych przez nich osób. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w  celach związanych z jego działalnością w zakresie CDK s.c., w tym w celu zawierania i realizacji usług doradczych,  szkoleniowych i e-learning, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

4. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców oraz innych osób, których dane zgłosił Usługobiorca, są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

Artykuł 11. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki pliki szkolenia zostały udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym lub e-learningowym, lub w zakresie doradztwa dotacyjnego czy kredytowego, ale nie skorzystał z usługi, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Odstąpienie może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Usługodawcy – wzór stosownego oświadczenia dostępny jest na stronie CDK s.c.. Odstąpienie może także nastąpić poprzez wysłanie stosownej informacji na adres mailowy CDK s.c., cdksc@wp.pl

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługobiorcę minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie.

4. W razie odstąpienia Usługodawcy od umowy po dokonaniu płatności za szkolenie, Usługodawca może zaproponować Usługobiorcy udział w szkoleniu w innym terminie. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na udział w innym terminie, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonej ceny w terminie 14 dni roboczych.

 

Artykuł 12. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługodawca może złożyć reklamację wobec Usługobiorcy, w szczególności w przypadku niezgodności usługi z umową, a także jeżeli działania Usługobiorcy przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej CDK s.c. lub w formie listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w art. 1 pkt. 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, opisanie usługi, której reklamacja dotyczy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz konkretne żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

 

Artykuł 13. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany Regulaminu, CDK s.c. poinformuje o tym Usługobiorców na stronie www.cdk-consulting.pl  Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Usługodawcę. Usługobiorców, którzy zamówili usługę przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

2. Wszelkie usługi dodatkowe mogą być świadczone na podstawie odrębnych regulaminów.

3. Prawem właściwym dla umów o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Comments are closed