RPO WiM 1.4.3: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnią kontakty z klientem.
Działania TIK mogą obejmować m.in.:
• inteligentne systemy zarządzania zasobami ludzkimi
• inteligentne systemy zarządzania towarami i usługami
• zarządzanie systemami finansowo-księgowymi
• zarządzanie produkcją
• automatyzację procesu produkcyjnego,
• system zarządzania relacjami z klientem
Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Kody dotyczące zakresu interwencji to 082 – usługi i aplikacje TIK dla MŚP oraz 101 – finansowanie krzyżowe w ramach EFRR
Termin naboru wniosków: 28.05.-10.08.2018
Typ beneficjenta: MŚP oraz grupy przedsiębiorstw MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja)
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Pośrednicząca: WMARR S.A. w Olsztynie

Comments are closed