RPO WiM 1.5.1: „Wdrożenie wyników prac B+R”

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Elementem uzupełniającym może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.
Co można dofinansować?
- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe
- wartości niematerialne i prawne (zakup patentów, licencji, know-how, zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej)
- zakup maszyn, urządzeń, aparatury i sprzętu niezbędnych do wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych
- technologie niezbędne do wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych
- dzierżawę rzeczowych aktywów trwałych
- koszty przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu
- koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli
- modernizację posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej
- działania informacyjno – promocyjne dotyczące wdrożenia wyników prac B+R
Preferowane projekty:
• będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach 1.2.1 i 1.2.2 (RPO WiM 2014-2020)
• innowacyjne w skali co najmniej krajowej
• z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
Nabór wniosków: 28.02.-14.03.2018
Typ beneficjenta: MŚP, grupy przedsiębiorstw MŚP
Poziom dofinansowania: do 85%
Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: od 500 tys. do 6,5 mln zł.
Instytucja Pośrednicząca: WMARR S.A.

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o środki unijne.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane dofinansowanie
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.

CDK Consulting
ul. Studzienna 30A
82-300 Elbląg
Tel. /55/ 641 58 44
Fax. /55/ 641 58 46
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed