RPO WiM 8.1: „Rewitalizacja obszarów miejskich”

Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności.
Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich i przywrócenie/nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, dzięki którym poprawi się jakość życia społeczności tam zamieszkującej.
Budżet konkursu: 14,3 mln złotych.
Co można dofinansować?
- przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów wraz z zakupem wyposażenia
- zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych (np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury,
sanitariaty, ścieżki rowerowe i piesze)
- budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego
Preferowane projekty:
- kontynuacja lub uzupełnienie projektów dofinansowanych z RPO WiM 2007-2013
- realizacja w partnerstwie
- wpływ na energooszczędność
- formuła konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego
- powstawanie nowych miejsc pracy
- inicjatywa społeczności lokalnych
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018
Typ beneficjenta:
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe
Poziom dofinansowania: do 85%
Max. wartość wydatków kwalifikowalnych: do 4 mln złotych
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane dofinansowanie

Zapraszamy do współpracy.

CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed