RPO WiM 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności.
Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich i przywrócenie/nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, dzięki którym poprawi się jakość życia społeczności tam zamieszkującej.
Dla kogo?
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
- organizacje pozarządowe
- kościoły i związki wyznaniowe
Co można dofinansować?
- przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów wraz z zakupem wyposażenia
- budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego
Preferowane będą projekty:
- które są kontynuacją lub uzupełnieniem projektów dofinansowanych z RPO WiM 2007-2013
- realizowane w partnerstwie
- mające dodatkowy, korzystny wpływ na energooszczędność
- w formule konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego
- przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy
- wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych
Nabór wniosków: 30.05.-29.06.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Budżet konkursu: 39 474 303,70 PLN
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed