RPO WiM 1.5.2: „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu”

Tradycyjne zawody i produkty decydują o różnorodności regionalnej, zwiększają jej walory turystyczne oraz pozwalają zachować bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Dlatego na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w obszarze tradycyjnych branż i ginących zawodów,
którzy w swoich projektach połączą historię z teraźniejszością poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, interesującego wzornictwa i nowych metod marketingowych.
Opis:
W ramach poddziałania będą wspierane projekty zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter. W odnowionej i innowacyjnej formie mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
Przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty
produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu, m.in.:
• dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
• zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
• odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu
• remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją
Nabór wniosków: 27.04.-04.06.2018
Typ beneficjenta: MŚP, grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (m.in porozumienia, sieci, konsorcja)
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Ogłaszająca Konkurs: WMARR S.A w Olsztynie

Podziel się!

Comments are closed