RPO WiM: Zwrotne instrumenty finansowe dla MŚP

„WSPARCIE ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE”
Jest to projekt dla firm z Warmii i Mazur, oferujący pożyczki, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe.
Celem działania jest przede wszystkim wypełnienie luki finansowej w dostępie finansowania zewnętrznego. Wsparcie ma motywować przedsiębiorców do takich działań jak: stabilizacja rynkowa firmy, rozwój, poprawa konkurencyjności, inwestycje w nową lub już istniejącą infrastrukturę. Pomoc finansową otrzymają przede wszystkim projekty o wysokim stopniu innowacyjności, wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur.

POŻYCZKA ROZWOJOWA
Nabór wniosków: od 13.03.2018
Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego
Finansowane będą inwestycje przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 3 lata), dla których barierą w dostępie do kapitału jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia, brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.
Typy projektów:
- inwestycyjne, umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności oraz potencjału rozwojowego
- łączące koszty inwestycyjne i obrotowe, wzmacniające podstawową działalność przedsiębiorstwa lub pozwalające na realizację nowych projektów
Preferencje:
- projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (peryferyzacja społeczno-gospodarcza,
obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz przygraniczne)
- inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego
Szczegóły dofinansowania:
- kwota pożyczki od 5 tys. zł do 1 mln zł
- okres spłaty do 8 lat
- karencja do 6 miesięcy
Menadżer Funduszy: Bank Gospodarstwa Krajowego

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ
Nabór wniosków: od 13.03.2018
Dla kogo?
Dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego inwestujących w:
- maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe)
- nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
- innowacje produktowe i procesowe (wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji w skali firmy)
Co można dofinansować w ramach pożyczki?
Inwestycje w niezbędną infrastrukturę, ściśle związane z przedmiotem projektu, poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, rozszerzanie oferty o nowe produkty lub usługi.
Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii (w postaci subsydiowania odsetek)..
Preferencje:
- projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (peryferyzacja społeczno-gospodarcza,
obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz przygraniczne)
- inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego
Szczegóły dofinansowania:
- kwota pożyczki od 5 tys. zł do 1 mln zł
- okres spłaty do 8 lat
- okres karencji do 12 miesięcy
- premia subsydiowana w postaci odsetek dotyczy projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu (przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy)
- premia poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych do łącznej wysokości 50 000 zł
Menadżer Funduszy: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o pożyczkę.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed